Logowanie

 

Wydział Elektroniki

Przygotowanie wersji archiwalnej

Wzór na wypisanie teczki
(do pracy dyplomowej archiwalnej)

STR. 1 zewnętrzna 
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
ZNAK AKT W4/-----         KAT. AKT -----

............................................
nr albumu


Akta studenta 

dopisać "x" przy odpowiednim rodzaju pracy, np.

  • "x" PRACA  MAGISTERSKA (dopisać SII - studenci stacjonarni, NII - studenci niestacjonarni)
  • "x" PRACA  INŻYNIERSKA 
  • "x" PRACA  LICENCJACKA
  • "x" PROJEKT INŻYNIERKI  (dopisać SI - studenci stacjonarni, NI - studenci niestacjonarni)

NAZWISKO (drukowanymi literami) 
IMIONA
TYTUŁ PRACY
ROK UKOŃCZENIA
LICZBA STRON - ołówkiem

STR. 2  wewnętrzna
 
                                                     
Wpisać jw. (nazwisko i imię studenta) 
dopisać "x" przy odpowiednim rodzaju pracy, np.

  • "x" PRACA  MAGISTERSKA    (dopisać SII - studenci stacjonarni, NII - studenci niestacjonarni)
  • "x" PRACA  INŻYNIERSKA
  • "x" PRACA  LICENCJACKA
  • "x" PROJEKT INŻYNIERKI  (dopisać SI - studenci stacjonarni, NI - studenci niestacjonarni) 

Zawartość:
w punkcie 1,2,3 - nie wpisujemy nic

PRACA DYPLOMOWA DO ARCHIWUM (wersja elektroniczna i drukowana) powinna być związana sznurkiem (naturalnym) i zawierać oświadczenie o udostępnieniu pracy dyplomowej łącznie ze stroną tytułową i tylną okładką teczki na pracę archiwalną, ściśle wg określonej kolejności:

1.  Oświadczenie o udostępnieniu pracy dyplomowej archiwalnej (jako pierwsza strona pracy archiwalnej)
2.  Stron tytułowa pracy (projektu) z oceną promotora (jako druga strona pracy archiwalnej)
3.  Praca dyplomowa, projekt:

  • należy wydrukować czcionką 8 pt dwustronnie (nie dotyczy oświadczenia i strony tytułowej)
  • można również zamiast czcionką 8 pt drukować pomniejszoną skalą książkowo dwustronnie (nie dotyczy oświadczenia i strony tytułowej)

Strony (zadrukowanych kartek) numerujemy ołówkiem w górnym zewnętrznym rogu każdej zapisanej strony (strony lewe  po lewej zewnętrznej stronie, prawe strony po prawej zewnętrznej stronie). Pustych stron nie numerujemy. Pierwszą strona jest oświadczenie o udostępnianiu, drugą - strona tytułowa, następne każda zadrukowana strona pracy, ostatnia koperta z płytą z elektroniczną wersją pracy.
4.  Praca dyplomowa w wersji elektronicznej jest ostatnią stroną pracy. Płytę z pracą należy włożyć do koperty, na płycie i kopercie napisać: imię i nazwisko, "praca dyplomowa (lub projekt inżynierski) w wersji elektronicznej" i rok obrony oraz numer strony w prawym górnym rogu).

Wzór poprawnie wykonanej pracy do archiwum jest do wyglądu w dziekanacie - stanowisko nr 6.

Prace (projekty), które nie będą kompletne tzn. odpowiednio ponumerowane, opisane itp. zostaną zwrócone ich autorom do poprawy, po zdanym egzaminie dyplomowym.

*** Teczki na prace dyplomowe i projekty inżynierskie (do archiwum) oraz okładki na prace dla promotora i recenzenta są do pobrania u sekretarzy egzaminów dyplomowych w dziekanacie (stanowisko nr 6).

Politechnika Wrocławska © 2017